KROMĚŘÍŽ

Knihovna Kroměřížska patří v krásném historickém městě Kroměříži mezi nejstarší kulturní instituce a má ve městě svou dlouholetou tradici. Byla založena 17.2. 1897. Fond tvořily zejména dary. To byl začátek. Poté následoval nelehký vývoj knihovny, který byl ztížen zejména nedostatkem finančních prostředků, jak na knihy a časopisy, tak i na plat pozdějšího zaměstnance knihovny. Knihovna se mnohokrát stěhovala a její vývoj byl úzce spjat s naší historií. Knihovnu ovlivnily i dvě právní normy za Československa a to z roku 1919 a 1959. Po druhé světové válce nalezla knihovna konečně své sídlo v rohovém domě v Kollárově ulici.. Tam sídlila až do roku 1998, kdy se přestěhovala do nově rekonstruovaných prostor po zrušeném kině Slovan. Knihovna byla až do roku 2002 státní organizací, v témže roce došlo k restrukturalizaci státních institucí a byl proveden jejich převod pod města či kraje. Zřizovatelem Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace je od 1.1.2003 Město Kroměříž.

Knihovnu tvoří několik oddělení. Zmíním se o těch, které jsou bezprostředně spjaty s veřejností. Je to oddělení pro dospělé čtenáře, které má téměř veškerý fond ve volném výběru, v tomto oddělení je umístěna čítárna periodik a informační oddělení s veřejným internetem i s dalšími externími a interními databázemi a zdroji. V tomto oddělení je také vyčleněn fond regionální literatury a dále fond tzv. studovny – literatura určená pouze k prezenčnímu studiu. Dalším oddělením je oddělení pro děti a mládež do 15 let věku, ale samozřejmě jej mohou navštěvovat i dospělí, kteří i zde mohou nalézt to, co je zajímá. V tomto oddělení mají také děti přístup na internet. Oddělení je doplněno dotykovou obrazovkou, kterou využívají knihovnice při informačních lekcích a také děti, jako herní pult s výukovým SW. Obě oddělení půjčují hry pro děti, mládež i dospělé. Knihovna již přes třicet let buduje i multimediální oddělení. Je zde umístěno přes 8 tis. hudebních nosičů – zejména CD. Jsou zde i gramofonové desky, které však nejsou určeny k běžnému půjčování, pouze k poslechu. DVD se půjčují na základě smlouvy s vydavatelem. Knihovna zpřístupňuje také eknihy. Součástí tohoto oddělení je Europe Direct Kroměříž. Knihovna se stala součástí Národní fonotéky v Praze. Posledním oddělením je Centrum celoživotního učení, které vzniklo z projektové činnosti. Učebna, doplněná bezbariérovým přístupem, je umístěna v suterénu budovy s vlastním sociálním zařízením i malou kuchyňkou. Centrum nabízí vzdělávací aktivity knihovny, ale zároveň tyto prostory pronajímá dalším organizacím k těmto účelům. Pro své aktivity knihovna využívá také konferenční sál s indukční smyčkou. Knihovna ve všech prostorách zajišťuje připojení k Wifi.

Úsek regionálního knihovnictví je financován Krajským úřadem ve Zlíně na základě smlouvy, a poskytuje služby zejména obecním knihovnám. Tyto služby jsou stanovené smlouvou s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně na základě vymezených standardů a je určena 117 knihovnám v okrese Kroměříž.

Samostatným detašovaným pracovištěm knihovny je Turistické informační centrum Kroměříž. Je zaměřeno na poskytování služeb turistům, ale i místním občanům. Je zde přístup na internet, malá čítárna denního tisku a zákoutí pro maminky s možností přebalení nebo nakrmení těch nejmenších.

Knihovna má také 7 poboček, dvě z nich jsou ve městě a pět je umístěno v místních částech města.

Zajímavou raritou knihovny je to, že pod celou knihovnou je nefunkční kryt CO, který slouží jako technická památka města s možností objednáním prohlídky s průvodcem.

Knihovna Kroměřížska poskytuje veřejnosti otevřený přístup ke vzdělávání. Je komunitním bezbariérovým centrem. Nabízí řadu cyklických a systematických vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie. V průběhu roku zde také můžete nakoupit řadu drobných dárečků, které zde nabízejí k prodeji „neziskovky“.

Knihovna získala dvě státní ceny za vzdělávací aktivity a biblioterapii. Zřizovatel ocenil její aktivity nejvyšším oceněním města a to zlatým Kroměřížským tolarem. Posledním oceněním je získání certifikátu za odstranění bariér pro tělesně postižené.

Knihovna kromě veřejných informačních knihovnických služeb je zaměřena na dvě stěžejními oblasti, kterými jsou: projektová a vzdělávací. Obě tyto aktivity se doplňují a umožňují další rozvoj služeb a získání zkušeností. A i v tom je smysl a cíl knihovny.