Kladno

Městská knihovna Kladno vznikla 1. 12. 2002 jako příspěvková organizace města Kladna, pod kterou byly převedeny městské pobočky, do té doby začleněné pod Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně.

Kladenská knihovna je instituce určená široké veřejnosti. Dětem, dospělým, čtenářům i nečtenářům. Její prioritní funkcí je nejen uchování a zpřístupnění dokumentů, ale také podpora celoživotního vzdělávání, včetně kulturního a společenského rozvoje a jednoznačně usnadnění přístupu k pramenům a informacím. Více než tři čtvrtiny knižního fondu nabízí ve volném výběru, řazeném podle kategorií a pro snadnější orientaci s tituly opatřenými piktogramy. Široké spektrum uživatelů si žádá i pestré služby – od těch základních, přes online až třeba po donášku do domu pro imobilní čtenáře.

Ústředním sídlem knihovny se původně stal objekt KOKOS na sítenském náměstí, který se shodou okolností pyšní přístavbou podle projektu V. Hilského připomínající „otevřenou knihu“. V květnu 2003 zde zahájila činnost Ústřední půjčovna dětské knihy (přestěhována z dobře dostupného, ale poměrně zchátralého místa), Čítárna a Informační centrum. Ostatní pobočky zatím zůstávají na svých místech. První v přízemí kladenského zámku, druhá uprostřed kročehlavského sídliště, třetí a čtvrtá v částech Rozdělov a Švermov.

O rok později už je knihovna vybavena vlastní bezdrátovou datovou sítí, která spojuje všechna pracoviště organizace a nic tak nebrání přechodu na AKS Clavius. Knihovníci vítají moderní způsob katalogizace a půjčování dokumentů. Čtenáři navíc získávají přístup k novým službám v rámci čtenářského konta, které obsluhují online. S modernizací techniky a změnou prostředí souvisí také zvyšování nároků na informační služby a mediální gramotnost jako takovou. Proto knihovna přidala k dosud pořádaným knihovnicko-informačním lekcím a besedám pro žáky a studenty také kurzy práce na PC pro dospělé. Pravidelné celorepublikové akce se střídaly se čtenářskými besedami, křty knih, literárními soutěžemi. Nejdéle trvajícím a nejmasovějším projektem je každoroční Pasování prvňáků na čtenáře, kdy knihovna přivítá vždy kolem tisícovky prvňáčků a hostů.

V následujících 10 letech se knihovna až příliš často stěhuje, slučuje, dělí, likviduje následky živelných pohrom a žije provizorně. Samozřejmě tak, aby to čtenář nepoznal.

Mít možnost přístupu do knihovny v pěti různých městských částech je praktické pro čtenářskou veřejnost, ale obtížnější pro organizaci, pokud chce udržet vysokou kvalitu služeb ve všech pobočkách. Nevyhovující prostředí, nedostatečné skladovací kapacity nebo obtížná modernizace vzdálenějších pracovišť. Proto se v době vznikajícího projektu městské knihovny uvažovalo i o budoucím vývoji – o centralizaci knihovních služeb. Nápadů bylo několik, ale hledání objektu vhodného k přestěhování knihovny, včetně sloučení několika oddělení, se protáhlo. Nakonec byly vybrány dlouhodobě opuštěné nebytové prostory ve vlastnictví statutárního města Kladna, opět na náměstí Sítná, velmi dobře přístupné, s dobrou dopravní obslužností.

Rekonstrukce nebytových prostor se uskutečnila v rámci projektu ROP Střední Čechy. Celkové výdaje projektu činily přibližně 28,5 mil. Kč, z toho 4,6 mil. Kč byly prostředky z rozpočtu města Kladna. Na přestavbě se pracovalo od září 2013 do ledna 2014. Tak trochu šibeniční termín výstavby v technicky problémovém prostoru kladl velké nároky na práci všech zúčastněných, ale v dubnu 2014 mohla knihovna slavnostně otevřít.

Knihovna jako veřejný prostor funguje výborně. Bezbariérový přístup, dostatečný počet toalet i klidových čtenářských zón a technické vybavení na vysoké úrovni jsou silnou devizou ve srovnání s minulostí. Kapacitní možnosti pro 170 000 knižních dokumentů dávají knihovně navíc do budoucna i velký prostor k dalšímu rozvoji knihovního fondu.

Několik čísel: 69 000 obyvatel Kladno, počet čtenářů 4 748 - registrovaných, 98 384 návštěvníků za rok, počet knihovních jednotek 74 893 (vlastních), 102 311 skutečný počet knihovních jednotek (včetně dlouhodobé zápůjčky od SVK Kladno), počet hodin pro veřejnost týdně 42. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2018).