karviná

Knihovna v Karviné vznikla v roce 1923 na základě 1. knihovnického zákona (Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. ze dne 22. července 1919). Zřizovatelem knihovny je statutární město Karviná, oficiální název knihovny je Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace.

Regionální knihovna Karviná je veřejnou knihovnou s univerzálním i specializovaným knihovním fondem. Vykonává informační, vzdělávací a kulturní, koordinační, odborné, metodické a poradenské činnosti, např. poskytuje meziknihovní výpůjční služby, absenční a prezenční výpůjční služby (dokumentů, čteček elektronických knih), bibliografické a referenční služby, zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Regionální knihovna Karviná plní úkoly pověřené knihovny v Moravskoslezském kraji v rámci regionálních funkcí, obsluhuje 12 pověřených knihoven. Karvinská knihovna má v městských částech 6 poboček, součástí knihovny je také Městské informační centrum a Knihařská dílna.

Knihovna pořádá kulturní, vzdělávací a osvětové akce pro nejširší veřejnost (autorská setkání, besedy, soutěže, knihovnické a informační lekce, odborné konference, výstavní činnost, hudební programy, promítání filmů, kreativní dílny aj.). Karvinská knihovna provozuje Filmový klub, jehož dramaturgie se zaměřuje na filmy různých zemí, všech žánrů, od filmů hraných, animovaných až po filmy dokumentární. Knihovna nabízí speciální služby pro zrakově postižené a nevidomé občany.

Každoročně knihovna pořádá v květnu Pohádkovou zahrádku skřítka Knihomilníčka pro děti mateřských a základních škol, v září Knižní jarmark, jenž se odehrává v centru města Karviné na historickém náměstí.

Karvinská knihovna se účastní celostátních projektů a kampaní jako je Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Bookstart – S knížkou do života, Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem.

Knihovnice z Regionální knihovny Karviná založily divadelní soubor s názvem Knihovnické divadélko, prostřednictvím kterého seznamují předškoláky a žáky prvního stupně základní školy nejen s klasickými českými pohádkami, ale i s těmi moderními. Soubor má v repertoáru také česko-polské varianty pohádek pro děti polské národnostní menšiny na území města Karviné.

Součástí knihovny je také Středisko polské literatury, které se soustředí na práci s početnou polskou národnostní menšinou v Karviné a okolí. Významná je také slovenská národnostní menšina nacházející se v Karviné a fond slovenské literatury, který knihovna nabízí.

Na území města Karviné spravuje knihovna několik knihobudek.

Regionální knihovna Karviná spolupracuje s řadou organizací na území města Karviné i mimo něj. Jedná se například o karvinské mateřské, základní a střední školy, Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Karviné, Obec Slováků Karviná, kluby seniorů v Karviné, Sdružení přátel polské knihy, PZKO (Polský kulturně-osvětový svaz v České republice), Kongres Poláků v ČR, Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany v Karviné či další příspěvkové organizace města – Sociální služby, Městský dům kultury Karviná a neziskové organizace – Slezská diakonie a její jednotlivá střediska, ADRA, Iniciativa Dokořán, rodinná centra Happy Heart House Karviná a Sluníčko. Knihovna spolupracuje také s Mládežnickou radou Karviná nebo Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Karviné a Havířově.